Gemeentelijke premies

Dienst: Ruimtelijke Ordening

Renovatiepremie

Toekenning van renovatiepremies voor oude gebouwen op gemeentelijk niveau

Richtlijnen:

 1. Het aanvraagformulier  moet aan het schepencollege worden gericht.
 2. Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden gevoegd:
  • een beschrijving van de voorziene werken met een kostenraming;
  • een attest van het registratiekantoor dat aantoont dat de aanvrager een zakelijk recht op het onroerend goed bezit;
  • het bewijs dat de woning minstens 50 jaar geleden voor het eerst werd bewoond;
  • eventueel de voorgeschreven stedenbouwkundige vergunningen.
 3. De werken mogen pas starten wanneer de principiële toezegging van het schepencollege voorligt.
 4. Het project moet binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de principiële toezegging van het schepencollege voltooid zijn.

In aanmerking komende kosten:

 • Vervanging van oude vloeren, trappen, deuren, wand- of plafondbekleding, vervanging of eerste inrichting van elektro- en sanitaire installaties, badkamer (voor de inrichting van de badkamer geldt een betoelaagbare maximumgrens van 10.000 €, excl. BTW), verwarming, alle maatregelen voor het wegwerken van bestaande gebreken, isolatie en energiebesparing en de vervanging resp. verbetering van het dak, ramen, gevels en schoorstenen;
 • Houtkachels die ingemetseld zijn resp. vast staan en zodoende tot het vastgoed behoren en als verwarming voor de woonruimtes worden aanzien;
 • Wandkasten die vast ingebouwd zijn en tot het vastgoed behoren;
 • Alle infrastructuurwerken bij het verbouwen van andere delen van het gebouw (schuur, stalling, …) tot woonruimte.
 • Worden NIET betoelaagd: vrijstaande, op elk moment demonteerbare kachels, niet vast ingebouwde wandkasten, elektrische garagepoorten, gordijnen, opritten, buiteninstallaties.

Hoogte van de betoelaging:

 • 5% van de door vereffende facturen aangetoonde kosten die in elk geval minstens 10.000,00 € (exclusief BTW) moeten bedragen.
 • De maximumgrens van de premie bedraagt:
  - 2.500,00 € voor gebouwen die voor 50 jaar of meer voor het eerst werden bewoond en
  - 3.500,00 € voorgebouwen die voor 80 jaar of meer voor het eerst werden bewoond.
 • De premie wordt alleen uitbetaald wanneer de in de aanvraag beschreven plannen binnen de termijn worden uitgevoerd;
 • De aanvrager informeert de gemeente over de voltooiing van het project en voegt bij deze mededeling foto’s van het gerealiseerde project bij (de gemeente behoudt zich het recht voor de uitvoering van de werken en de rechtmatigheid van de premie ter plaatse te controleren).

Documenten:

 

Bouwpremie

Toekenning van een bouwpremie op gemeentelijk niveau

Richtlijnen:

 • De aanvrager moet als eigenaar binnen de gemeente Bütgenbach een nieuwe woning bouwen of een bestaand handelsgebouw tot woning ombouwen.
 • De nieuwe woning of het tot woning omgebouwde handelsgebouw moet door de aanvrager zelf bewoond worden en zijn eerste woning zijn.
 • Elke bouwheer kan de toelage slechts eenmaal ontvangen.
 • De toelage wordt pas na het intrekken van de eigenaar in de nieuwe woning uitbetaald. Doorslaggevend hiervoor is de inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente.

Hoogte van de toelage:

 • De toelage bedraagt 750,00 €.

BELANGRIJK - Deze premie is niet cumuleerbaar met de gemeentelijke renovatiepremie voor oude gebouwen!