Verkavelingsvergunning

Dienst: Ruimtelijke Ordening

Wanneer is een verkavelingsvergunning vereist?

Niemand mag een stuk grond verkavelen zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van het schepencollege (artikel 89).

 

Indiening en uitreiking van een verkavelingsvergunning

De procedure voor het indienen en uitreiken van een verkavelingsvergunning komt overeen met die voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

(Artikel 91) Het schepencollege resp. de gemeenteraad, de bevoegde ambtenaar en de regering, naargelang het geval, kunnen de uitreiking van een verkavelingsvergunning aan bepaalde bouwvoorwaarden onderwerpen.
Deze bouwvoorwaarden zijn de volgende:

 • de aanleg of het herstellen van openbare straten en wegen,
 • de aanleg of het herstellen van openbare groenvoorzieningen,
 • de realisatie of het herstellen van openbare of gemeenschappelijke gebouwen of inrichtingen,
 • het voorleggen van een financiële waarborg die voor de realisatie van de hoger genoemde bouwwerken noodzakelijk is,
 • de verplichting van de verkavelaar om vanaf het ogenblik waarop de bouwwerken beginnen, de gerealiseerde inrichtingen en de grondstukken waarop ze gerealiseerd werden of worden, gratis en zonder dat er voor haar kosten ontstaan, aan de gemeente af te staan.

 

Aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning

Mogelijke wijzigingen: conform artikel 102 en het C.W.A.T.U.P.E. (Waals wetboek inzake ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling, stedenbouw en het patrimonium) mag enkel de eigenaar van een kavel een wijziging van de verkavelingsvergunning aanvragen. Een aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning kan elk willekeurig doel dienen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een verplaatsing van de grenslijnen die de bouwzone vastleggen of om een wijziging van het aantal kavels.

De stedenbouwkundige voorwaarden met betrekking tot de verkavelingsvergunning kunnen ook (artikel 104) aan wijzigingen onderhevig zijn.

(Artikel 102) Op verzoek van elke eigenaar van een perceel dat het voorwerp van een verkavelingsvergunning uitmaakt, kan een wijziging hiervan worden goedgekeurd voor zover deze wijzigingen de rechten die uit de wederzijdse uitdrukkelijke overeenkomst voortvloeien, niet aantasten.

Het louter opnemen van de stedenbouwkundige voorwaarden in een rechtsgeldige akte of in een schriftelijke privé-overeenkomst kan daarbij niet als overeenkomst worden erkend.

(Artikel 104) De verkavelingsvergunning kan ook binnen de raamvoorwaarden en conform de modaliteiten vastgelegd in de artikelen 54 tot 56 worden gewijzigd. In dit geval kan de regering, in het belang van een goede ruimtelijke ordening, de opschorting van elke verkoop of elke verhuur voor meer dan negen jaar, de opschorting van een erfpachtovereenkomst of van de verhuur van een bepaalde oppervlakte middels een gemotiveerd besluit gelasten.

(Art. 103) Modaliteiten:  De bepalingen van de verkavelingsvergunning gelden ook voor wijzigingen aan de verkavelingsvergunning, dit zonder afbreuk te doen aan de volgende te verrichten formaliteiten:

 • Voorafgaand aan de officiële aanvraag stuurt de eigenaar een gelegaliseerde kopie van deze aanvraag per aangetekend schrijven naar alle eigenaars van kavels die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De ontvangstbewijzen worden bij de aanvraagdocumenten gevoegd.
 • De betreffende eigenaars kunnen hun bezwaar aangaande het project laten blijken door hun klacht aan het schepencollege over te maken. Deze reclamaties worden in een aangetekend schrijven, te versturen binnen de 30 dagen na de afgifte van het aangetekend schrijven per post, aan het college van burgemeester en schepenen betekend.
 • De wijziging wordt afgewezen wanneer de eigenaar of de eigenaars die meer dan een vierde van de in de voorgaande verkavelingsvergunning gedefinieerde kavels bezit(ten), zijn/hun verzet middels een

Termijn: de aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning volgt dezelfde procedure als voor de uitreiking van een verkavelingsvergunning.

Opmerkingen:

 • (Artikel 105) De wijziging van een verkavelingsvergunning heeft geen invloed op de vervaltermijn van de bestaande, te wijzigen verkavelingsvergunning.
 • (Artikel 106) Wanneer aan een eigenaar de wijziging van een verkavelingsvergunning werd toegestaan, moet hij - op eigen initiatief - de wijzigingen aan de verdeling van het perceel of aan de bouwvoorwaarden in een notariële akte laten vaststellen. Deze akte moet de aanduiding van het kadaster op het ogenblik van de ondertekening bevatten, evenals de namen van alle eigenaars van kavels die het voorwerp van de verkavelingsvergunning uitmaken en dit volgens de wetgeving op de hypotheekinschrijvingen, en ze moet op de eigendomsverhouding wijzen. De akte moet eveneens de precieze inlichtingen van de perceelverkavelingsakte overnemen. Het besluit tot wijziging van de verkavelingsvergunning en, eventueel, het nieuwe verkavelingsplan, worden bij deze akte gevoegd om samen hiermee, conform artikel 93, te worden overgeschreven.

 

Verval van een verkavelingsvergunning

Het vervallen van een verkavelingsvergunning gebeurt volledig rechtmatig (artikel 101). De vervaltermijn van een verkavelingsvergunning is afhankelijk van de specifieke situatie:

 • De verkavelingsvergunning voorziet geen stedenbouwkundige voorwaarden, noch de aanleg van verkeerswegen.
  Termijn: de verkavelingsvergunning vervalt wanneer de verkoop, de verhuur voor meer dan negen jaar of de opstelling van een erfpachtovereenkomst of een overeenkomst voor de verhuur van oppervlakte voor minstens een derde van de kavels niet binnen een termijn van vijf jaar, vanaf de uitreiking, werd geregistreerd (artikel 98).

 • De verkavelingsvergunning voorziet de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de wijziging van het verloop van bestaande gemeentelijke verkeerswegen, hun verbreding of verwijdering.
  Termijn: de verkavelingsvergunning vervalt wanneer de eigenaar van de vergunning de werken en bouwvoorwaarden niet heeft uitgevoerd of geen financiële garantie, nodig voor de uitvoering van de hoger vermelde bouwwerken, heeft voorgelegd en dit binnen een termijn van 5 jaar vanaf de uitreiking van de vergunning (artikel 99). Ze vervalt eveneens wanneer de eigenaar, binnen dezelfde termijn, de stedenbouwkundige voorwaarden niet heeft vervuld of de opgelegde financiële garantie niet heeft voorgelegd.

 • De stapsgewijze realisatie van de verkavelingsvergunning wordt toegestaan.
  Termijn: de verkavelingsvergunning legt het uitgangspunt van de 5-jarige vervaltermijn voor elke fase afzonderlijk vast, uitgezonderd voor de eerste fase (artikel 101).