Huwelijk

1. Huwelijkssluiting

Voorwaarden:

  • De toekomstige echtgenoten, beiden van Belgische nationaliteit, moeten in principe minstens 18 jaar oud zijn.
  • Voor buitenlandse medeburgers gelden de relevante bepalingen van hun thuisland.
  • Het huwelijk wordt in principe in de woonplaatsgemeente van een van de toekomstige echtgenoten voltrokken.

Voor alle verdere inlichtingen en de precieze bepalingen kan u zich wenden tot de burgerlijke stand van de gemeente.

Kosten: 15,00 € voor het trouwboekje

Uittreksel uit het huwelijksregister of kopie van de huwelijksakte: UITSLUITEND AAN TE VRAGEN BIJ DE BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE WAAR HET HUWELIJK WERD VOLTROKKEN

Richtlijnen:

  • met vermelding van afstamming: elk uittreksel kan alleen aan de rechtstreekse nazaten of voorouders worden overhandigd die in het bezit zijn van hun identiteitskaart en aan echtgenoten of gevolmachtigden.
  • zonder vermelding van de afstamming: het uittreksel wordt overhandigd aan de belanghebbende die in het bezit is van zijn (haar) identiteitskaart.

Uittreksels kunnen zowel in de Duitse als Franse taal worden uitgereikt.
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in princip onmiddelijk

2. Overschrijving van de echtscheiding

De burgerlijke stand schrijft het echtscheidingsvonnis of het uittreksel ervan dat door de griffie van de rechtbank werd opgestuurd, over. Het vonnis/uittreksel wordt door de griffie automatisch opgestuurd naar de gemeente waar de betreffende personen getrouwd zijn.
Wanneer de inschrijving gebeurd is, worden de betreffende personen verwittigd.
Richtlijnen: de procedure voor de overschrijving gebeurt in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken; hun aanwezigheid is niet vereist.
De identiteitskaart wordt automatisch aangepast door de bevolkingsdienst. De in Bütgenbach wonende personen worden daarvoor uitgenodigd.
Kosten: gratis
Termijn voor de overschrijving: binnen de maand na de betekening door de griffie van de rechtbank.

Uittreksel uit het echtscheidingsregister of kopie van de huwelijksakte
Wordt overhandigd aan de belanghebbende die in het bezit is van zijn (haar) identiteitskaart.
Uittreksels kunnen zowel in de Duitse als Franse taal worden uitgereikt.
Kosten: 1,00 €
Uitgiftetermijn: in princip onmiddelijk

3. Wettelijk samenwonen

"Wettelijk samenwonen" is een rechtsfiguur waarbij twee personen zich als samenwonend kunnen laten erkennen voor zover ze meerderjarig zijn en niet door een huwelijk of een andere wettelijk vorm van samenwonen zijn gebonden.
De wet legt geen geslachtsverschil op en sluit evenmin een verwantschap uit. Wettelijk samenwonen staat dus bijvoorbeeld ook open voor een homoseksueel paar of een woongemeenschap van broers en/of zussen of voor een woongemeenschap van personen met een verwantschap in stijgende of dalende lijn (ouder of grootouder met een meerderjarig kind of kleinkind).
Het wettelijk samenwonen steunt op een desbetreffende verklaring die schriftelijk tegen een ontvangstbevestiging bij de burgerlijke stand van de gezamenlijke woonplaats moet worden ingediend. Deze schriftelijke verklaring moet de volgende informatie bevatten:

  • de datum van de verklaring;
  • familienaam, voornaam, geboorteplaats en -datum en handtekening van de beide partijen;
  • het adres van de gezamenlijke woonplaats;
  • de intentieverklaring van de partijen om wettelijk te gaan samenwonen;
  • eventueel inlichtingen over het tussen de partijen gesloten contract.