Bezwaarprocedure

Belastingen

De belastingen worden door middel van een jaarlijks kohier geïnd. De belastingschuldenaar kan binnen de 6 maand vanaf de betekening van het aanslagbiljet een schriftelijk en gemotiveerd bezwaar tot het schepencollege richten. Het bezwaar moet de aard van de belasting, het belastingjaar en het artikel van de belastingrol vermelden en door de belastingschuldenaar zelf worden ondertekend. Het indienen van een bezwaar onderbreekt de invorderbaarheid van de belasting niet.

Vergoedingen

De watervergoedingen moeten door de waterafnemer binnen 1 maand na de verzending van de waterfactuur worden betaald. Bij niet-betaling binnen de voorziene termijn wordt de inning overgedragen aan de bevoegde rechtsmacht. Het gevorderde bedrag kan worden verhoogd met de wettelijke verzuiminteresten.

Betalingsregeling

Wanneer een burger moeilijkheden heeft met een betaling ten gunste van de gemeente, bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen.
De burger kan zich dan best binnen de 100 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek in contact stellen met de gemeenteontvanger.