Milieuvergunning

Inleiding

De milieuvergunning verenigt in één enkele vergunning (en dus ook in één enkele aanvraag) de vroegere bedrijfsvergunning en de vergunning voor de afvoer van proceswater, de waterwinning en het afvalbeheer.
Ze is op 1 oktober 2002 in werking getreden. Naast de hervorming van het CWATUPE (Waals wetboek inzake ruimtelijke ordening en landschapsontwikkeling, stedenbouw en het patrimonium) heeft ze ook het principe van de globale vergunning ingevoerd, waarbij de aanvraag voor een milieuvergunning en de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in één enkele aanvraag worden verenigd.
Wanneer u een ingedeeld bedrijf wil bouwen, leiden, verplaatsen, uitbreiden of omvormen, dat tijdens of na zijn exploitatie rechtstreeks of onrechtstreeks een bron van gevaar, belasting of ongemak voor mens of milieu zou kunnen vormen, moet u in het bezit zijn van een milieuvergunning.
De bedrijven worden volgens hun activiteit, maar ook in functie van hun installaties ingedeeld.

Indeling van ondernemingen

De milieuvergunning deelt de bedrijven in 3 klassen in:

 • Klasse 1: bedrijven met de grootste potentiële impact op het milieu, voor dewelke een milieueffectenrapport noodzakelijk is;
 • Klasse 2: middelgrote bedrijven;
 • Klasse 3: bedrijven waarvan de milieueffecten gekend zijn en die aan de Integrale Voorwaarden onderworpen kunnen zijn.

Voor bedrijven van klasse 1 en 2 is een milieuvergunning vereist.
Voor bedrijven van klasse 3 volstaat een eenvoudige verklaring.

Hoe gaat u tewerk?

Op basis van het Besluit van de Waalse Regering van 04.07.2002 bepaalt u de klasse waartoe uw bedrijf behoort volgens:

 • uw hoofdactiviteit (bijv. mechanisch atelier, industriële bakkerij, enz.),
 • uw nevenactiviteiten (zoals magazijnen, waterwinning, afvoer van proceswater, compressor, enz.).

Waar vindt u deze lijst (enkel in het Frans)?
op de website vanDGRNE2

De Milieuvergunning

U moet een of meerdere formulieren invullen die vastgelegd zijn in het Besluit van de Waalse Regering (EWR) van 04.07.2002 over de procedure en de verschillende maatregelen ter uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 over de milieuvergunning:

 • in elk geval het algemene formulier (Bijlage 1 van het EWR van 04.07.2002);
 • het formulier over de waterwinning wanneer u een onderaardse waterwinning exploiteert (Bijlage 3);
 • het formulier over installaties voor het samenbrengen, wegwerken of verwerken van afval wanneer u dergelijke activiteiten uitoefent (Bijlage 5);
 • enz.

De aanvraag moet bij de gemeente worden ingediend:

 • In 3 exemplaren (4 in geval van een eenheidsvergunning) + 1 bijkomend exemplaar per gemeente wanneer de onderneming zich op het grondgebied van meerdere gemeentes bevindt; per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of door overhandiging met ontvangstbevestiging.
 • Nadat u het dossier hebt ingediend, moet u dit absoluut blijven opvolgen om u ervan te vergewissen dat alle fasen tot en met de beslissing van de gemeente correct worden nageleefd.
 • Wanneer u de vergunning hebt ontvangen, moet u uiteraard alle daarin opgenomen voorwaarden en alle voor uw activiteiten geldende algemene en sectorale voorwaarden naleven!
 • Wanneer u reeds een bedrijfsvergunning hebt op basis van het voormalige Algemene Decreet op de Arbeidsveiligheid (AASO), blijft deze geldig tot aan de vervaldatum; hetzelfde geldt voor al uw andere vergunningen met betrekking tot het milieu.
 • U moet zich ervan vergewissen dat de vergunning volledig is, dat u een vergunning voor de afvoer van proceswater, voor de waterwinning, enz. hebt en u moet deze vergunningen eveneens actualiseren zodat alle ontwikkelingen binnen uw onderneming hierin vervat blijven.

De Milieuverklaring

Wanneer uw globale activiteiten in klasse 3 ingedeeld zijn en alle voorwaarden daarvoor volledig vastgelegd zijn, hebt u een milieuverklaring nodig.
De vorm van deze verklaring is vastgelegd in Bijlage 9 van het EWR van 04.07.2002 over de procedure en de verschillende maatregelen ter uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 over de milieuvergunning.

De verklaring moet in 4 exemplaren worden opgesteld:

 • 3 exemplaren worden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar de gemeente gestuurd waarin het bedrijf zijn zetel heeft of daar tegen een ontvangstbevestiging afgegeven;
 • 1 exemplaar bewaart de aangever zelf.

U verbindt zich natuurlijk tot het naleven van de Integrale Voorwaarden betreffende uw activiteiten.

Waar vindt u de formulieren voor de milieuvergunning en de milieuverklaring?

 • bij de gemeentelijke administratie
 • op de website van DGRNE

De website is enkel in het Frans, de formulieren zijn echter ook in de Duitse taal beschikbaar.