Zuiveringssystemen

Er zijn meerdere redenen voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem met telkens ook verschillende bepalingen:

Het bestaande (of te bouwen) object ligt in een zone waarin de autonome saneringsprocedure van toepassing is.

 • Alvorens het individuele zuiveringssysteem wordt geïnstalleerd, moet de aanvrager de toestemming aanvragen om het woonhuis met een individueel zuiveringssysteem uit te rusten. Hij vult het aanvraagformulier in en stuurt dit naar het gemeentebestuur (Zum Brand 40)

 • Aansluitend moeten de volgende documenten bij de gemeente worden ingediend:

  • een aangifteformulier voor bedrijven van klasse 3 (in drie exemplaren);

  • een plattegrond (met de inplanting van de straat);

  • wanneer het systeem niet erkend is, een conformiteitsattest dat door de leverancier of installateur moet worden ingevuld

  • wanneer het om de regularisatie van een bestaand individueel zuiveringssysteem gaat, een controleattest dat door een bevoegde persoon hiervoor werd opgesteld.

Zone met een collectieve saneringsprocedure

 • Wanneer de woning voor de aansluitverplichting reeds met een individueel systeem was uitgerust, kan een aanvraag tot het behoud van de installatie bij het schepencollege worden ingediend. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:
 • Ofwel het bewijs van vrijstelling van de belasting voor de lozing van afvalwater + een attest van regelmatige controles van de installatie
  of:

 • het geïntegreerde formulier voor individuele zuiveringssystemen;

 • een attest van regelmatige controles van de installatie;

 • een expertiseverslag van de A.I.D.E. (Intercommunale voor de ontwatering en waterzuivering van de gemeenten van de provincie Luik).

  • Wanneer de bestaande, actueel uitgevoerde of toekomstige aansluiting van een woning aan de riolering omwille van technische moeilijkheden bovenmatige kosten met zich meebrengt, kan een aanvraag voor de goedkeuring van een individueel zuiveringssysteem bij het schepencollege worden ingediend. De volgende documenten moeten worden bijgevoegd:

  • een aanvraag voor een milieuvergunning (klasse 2);

  • een berekening van de kosten van de aansluiting in vergelijking met de kosten voor een individuele zuivering;

  • het geïntegreerde formulier voor individuele zuiveringssystemen;

  • een expertiseverslag van de A.I.D.E.

Informatie over het aanvragen van een premie voor de installatie en/of de vrijstelling van de belasting voor de lozing van afvalwater vindt u hier.