Brandweer

IN DRINGENDE GEVALLEN
KIES 112!


Commandant:
GREIMERS Werner

Kazerne:
Malmedyer Straße 5
4760 BÜLLINGEN

Privat:
Hauptstraße 64/1
4760 BÜLLINGEN
Tel.: 0473/948264

Taken

De brandweer is belast met de uitvoering van de taken die haar door de wet en decreten zijn opgelegd, in het bijzonder met de hierna opgesomde taken:

Branden van allerlei aard voorkomen en bestrijden;

Bevrijden van, eerste hulp bieden aan en eventueel aanbrengen van zuurstof voor personen in levensgevaar, in het bijzonder in de volgende gevallen:

 • verstikte personen;
 • verdronken personen;
 • personen verongelukt door een elektrische schok;
 • bedolven personen;
 • personen die vastgeklemd zitten in een voertuig of machine;
 • dringende en preventieve maatregelen en hulp bij:
  • explosies;
  • overstromingen;
  • rampen;
  • milieuvervuiling en andere gevaren;

de haar reglementair toevertrouwde prestaties in het kader van:

 • dringende medische hulp aan personen op de openbare weg of op openbare plaatsen waarvan de gezondheidstoestand ingevolge een ongeval of ziekte onmiddellijke zorg vereist, conform de wet van 08.07.1964 en haar uitvoeringsbesluiten voor zover de gemeenteraad heeft beslist om deze taak voor zijn brandweerkorps te organiseren;
 • het KB van 28.02.1963 houdende het algemene decreet over de bescherming van de bevolking en de arbeiders tegen de gevaren van ioniserende stralen;
 • het algemene decreet over de arbeidsveiligheid (binnen de door dit decreet op het vlak van de preventie en bestrijding van branden strikt voorgeschreven grenzen);
 • de prestaties die het voorwerp vormen van afspraken tussen gemeenten binnen intercommunales of met andere intercommunales;
 • de prestaties ter versterking zoals voorgeschreven in het KB van 08.11.1967.

Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken of diens gemachtigde en conform de relevante instructies zal de brandweer aan de civiele beschermingsdiensten binnen de voor de uitvoering van zijn verplichtingen overeen te komen grenzen personeel en het beschikbare materiaal ter beschikking stellen om op het grondgebied van een buurland als versterking op te treden.

Het korps wordt zodanig georganiseerd dat voldoende manschappen (personeel en kader) op elk moment klaar zijn om binnen de kortst mogelijke tijd in te grijpen.

Procedure

Wanneer een leven of goederen in gevaar zijn, kan u rechtstreeks het 112 nummer bellen.

Een rustige, duidelijke en volledige uitleg garandeert een snelle hulp.

U moet ons de volgende inlichtingen geven:

 • de aard van de interventie (woningbrand, schouwbrand, autobrand, verkeersongeval, persoon met vergiftigingsverschijnselen in de badkamer, ...);
 • de plaats van de interventie (gemeente, stadskern, straat, huisnummer, oriëntatiepunt, veldnaam van de plaats, kilometerpaal en rijrichting bij autosnelwegen of nationale wegen, ...);
 • de omvang van de ramp of het ongeval;
 • het aantal personen dat mogelijk in gevaar is;
 • het aantal slachtoffers en hun toestand.

Wanneer de omstandigheden het toelaten, maakt u zich goed zichtbaar aan de noodhulpdienst door iemand voor de huisdeur, aan de inrit van een privé-weg die naar de plaats van het ongeval leidt, … te posteren.

De oproep van een 112 noodnummer is GRATIS. Elke kwaadwillige oproep is strafbaar bij toepassing van het algemeen politiedecreet.

Organisatie

Uittreksels uit het basisdecreet inzake het Vrijwillige Brandweerkorps

Het brandweerkorps van de gemeente Büllingen behoort tot categorie 2. Het vormt het centrum van de regionale groep zoals deze bij toepassing van artikel 10 van de wet van 31.12.1963 over de civiele bescherming door de provinciegouverneur is vastgelegd. Het is een vrijwillig brandweerkorps.

De brandweerdienst is opgedeeld in 3 zones: Büllingen, Rocherath-Krinkelt en Wirtzfeld. Het natuurlijke interventiegebied omvat de gemeenten Büllingen en Bütgenbach.

Zonder afbreuk te doen aan de volmachten van de burgemeester staat het korps onder de leiding van een officier/diensthoofd. Deze neemt binnen het kader van de hem door de burgemeester gegeven instructies de verantwoordelijkheid op zich voor de organisatie, de vlotte werking en de discipline binnen het korps.

Bij afwezigheid van het diensthoofd worden diens bevoegdheden uitgeoefend door de aanwezige officier of, bij gebreke hieraan, door de aanwezige onderofficier met de hoogste dienstgraad. Bij gelijke dienstgraad wordt het commando waargenomen door de officier of, bij gebreke hieraan, door de onderofficier met de hoogste senioriteit binnen deze dienstgraad.

De zones Rocherath-Krinkelt en Wirtzfeld staan elk onder de leiding van een "Brandmeester" met de graad van onderofficier, dit zonder afbreuk te doen aan de voorgaande alinea’s.

Bij interventies op het grondgebied van een andere gemeente blijft de bevoegdheid van de plaatselijke burgermeester onaangetast. De interveniërende brandweerdienst moet (…) enkel worden aanzien als een technisch middel dat aan de eerste burger van de gemeente voor de bestrijding van de brand of voor de uitvoering van andere aan het betreffende brandweerkorps toevertrouwde taken ter beschikking wordt gesteld.

Kosten

 • Er worden de burger geen kosten opgelegd wanneer de brandweerinterventie een taak behelst die door de wetten en decreten aan haar zijn opgelegd (zie "taken").
 • Forfaits van € 25,00 voor het verwijderen van wespennesten en andere "kleine" interventies (aan de hulpverlener onmiddellijk ter plaatse te betalen).
 • Betaling van de effectieve kosten indien de brandweer voor een ander doel wordt ingeschakeld.
 • Hiervoor is de voorafgaande toestemming van de gemeente Büllingen vereist.
 • Gelieve hiervoor te schrijven naar het Schepencollege, Hauptstraße 16, 4760 BÜLLINGEN
 • De kosten van de interventie worden door de gemeente Büllingen aan u gefactureerd.
 • Inlichtingen: Gemeente Büllingen / Dienst secretariaat - 080/640000